Takazawa_MemorialTour28Aug2010_ShihanUchida_ChiefInstructorIsaacEspinozaUSA